Menu
Het Vee
6."161. Zeg: ""Wat mij betreft, mijn Heer heeft mij op het rechte pad geleid - een goed geloof, de godsdienst van Abraham, de oprechte. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren."""
6."162. Zeg: ""Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden."""
6.163. Hij heeft geen gelijken. Zo is mij bevolen en ik ben de eerste der Moslims.
6."164. Zeg: ""Zal ik een andere Heer begeren buiten Allah, terwijl Hij de Heer aller dingen is?"" En geen ziel handelt dan voor zichzelf alleen, noch draagt een lastdrager de last van anderen. Dan zal uw terugkeer tot uw Heer zijn en Hij zal u verklaren, waarover gij twisttet."
6.165. En Hij is het, die u op aarde tot opvolgers maakte en Hij heeft sommigen uwer in rang boven anderen verheven, opdat Hij u door hetgeen Hij u heeft gegeven, moge beproeven. Voorzeker, uw Heer is vlug in het straffen en voorzeker, Hij is Vergevensgezind, Genadevol.
Buscar en el Corán
Acceso suras
Acceso Versos