Menu
Het Vee
6.61. Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood tot een uwer komt, Onze boodschappers zijn ziel wegnemen, zij falen daarin niet.
6."62. Dan worden zij tot Allah, hun ware Heer teruggebracht. Voorzeker, de beslissing ligt in Zijn handen, en Hij verrekent het snelst."""
6."63. Zeg: ""Wie verlost u van de rampen van het land en van de zee wanneer gij Hem in nederigheid en in het geheim aanroept? (zeggende): 'Indien Hij ons hiervan redt zullen wij zeker tot de dankbaren behoren."""
6."64. Zeg: ""Allah verlost u van deze en van elke andere nood en toch schrijft gij deelgenoten (medegoden) aan Hem toe."""
6."65. Zeg: ""Hij heeft macht om u van boven of van onder u straf toe te zenden, u in groepen te verdelen en elkander geweld aan te laten doen."" Zie, hoe Wij de tekenen uiteenzetten opdat zij mogen begrijpen."
6."66. En uw volk heeft het verworpen, ofschoon het de waarheid is. Zeg: ""Ik ben geen voogd over u."""
6.67. Er is voor elke profetie een vastgestelde tijd en gij zult het weldra te weten komen.
6.68. Wanneer gij degenen ziet, die Onze tekenen bespotten, wendt u dan van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen. En als Satan het u doet vergeten zit dan niet, nadat het in uw herinnering opkomt, met het onrechtvaardige volk bijeen.
6.69. En degenen die God vrezen, zijn in het geheel niet verantwoordelijk voor hen, behalve voor de vermaning, opdat zij behoed zullen worden.
6.70. Laat degenen die hun geloof tot een spel en tijdverdrijf hebben gemaakt en wie het wereldse leven heeft bedrogen, met rust. En waarschuw hiermee, opdat een ziel niet moge worden overgeleverd voor hetgeen zij heeft gedaan. Zij zal naast Allah geen helper of bemiddelaar hebben. En indien zij (zelfs) alles als losprijs zou aanbieden, zal deze van haar niet worden aanvaard. Dezen zijn het, die zijn overgeleverd voor hetgeen zij verdienden. Zij zullen een drank van kokend water en een smartelijke straf ontvangen, omdat zij verwerpen.
6."71. Zeg: ""Zullen wij naast Allah datgene aanroepen wat ons noch bevoordelen noch schaden kan, dan worden wij, nadat Allah ons heeft geleid, van het rechte pad verwijderd, zoals iemand die de bozen hebben neergeveld op de aarde in een toestand van verbijstering en die metgezellen heeft die hem tot de weg roepen, zeggende: 'Kom tot ons'?"" Zeg: ""De leiding van Allah is voorzeker de enige leiding en het is ons bevolen ons aan de Heer der Werelden te onderwerpen."""
6."72. En: ""Onderhoudt het gebed en vreest Hem, tot Wie gij zult worden verzameld."""
6."73. En Hij is het, Die de hemelen en de aarde in werkelijkheid schiep. En de dag, waarop Hij zegt: ""Wees"", wordt het. Zijn woord is werkelijkheid, en aan Hem behoort het koninkrijk op de Dag waarop de bazuin zal worden geblazen. De Kenner v an het onzichtbare en het zichtbare. Hij is de Alwijze, de Al- kennende."
6."74. Toen Abraham tot zijn vader Azar zeide: ""Neemt gij afgoden tot Goden? Ik zie u en uw volk in duidelijke dwaling."""
6.75. Zo toonden Wij Abraham het koninkrijk der hemelen en der aarde, opdat hij tot de vastgelovenden zou behoren.
6."76. En toen de nacht over hem kwam, zag hij een ster. Hij zeide: ""Dit is mijn Heer."" Maar toen zij onderging, zeide hij: ""Ik heb de dingen, die ondergaan niet lief."""
6."77. En toen hij de maan zag glanzen, zeide hij: ""Dit is mijn Heer."" Maar toen zij onderging zeide hij: ""Had mijn Heer mij niet geleid dan zou ik zeker tot het dwalende volk behoren."""
6."78. En toen hij de zon zag stralen zeide hij: ""Dit is mijn Heer. Dit is de grootste"" Maar toen zij onderging, zeide hij: ""O, mijn volk, ik heb niets uitstaande met uw afgoden."""
6.79. Ik heb mijn aangezicht oprecht gewend tot Hem, Die de hemelen en de aarde schiep en ik behoor niet tot de afgodendienaren.
6."80. En zijn volk redetwistte met hem. Hij zeide: ""Redetwist gij met mij omtrent Allah, terwijl Hij mij recht heeft geleid? En ik vrees hetgeen gij met Hem vereenzelvigt niet, tenzij mijn Heer iets wenst. Mijn Heer omvat alle dingen in Zijn kennis. Wilt gij er dan geen lering uit trekken?"""
Buscar en el Corán
Acceso suras
Acceso Versos